www.journal.edu.ksu.ac.th   |   สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

» แนะนำวารสาร
» ข้อมูลสำหรับผู้เขียน
» วารสารวิชาการ
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556
› ยินดี
TCIรับรองวารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ ในฐานวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ซึ่งในปี 2559 ศูนย์ TCI ได้จัดรับรอง “วารสารวิถีสังคมมนุษย์”  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวารสารคุณภาพที่อยู่ในฐาน TCIกลุ่ม 2  วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีผลการรับรองจนถึงวันที่ 31ธันวาคม 2562
          วารสารวิถีสังคมมนุษย์ จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งดำเนินตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 2ฉบับ(มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) ทั้งนี้วารสารเปิดรับผลงานวิชาการตลอดทั้งปีโดยนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิชาการได้ที่ http://journal.huso.ksu.ac.th/  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์(บรรณาธิการ) 043602036