www.journal.edu.ksu.ac.th   |   สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

» แนะนำวารสาร
กองบรรณาธิการ
เกี่ยวกับวารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
ติดต่อสอบถาม
» ข้อมูลสำหรับผู้เขียน
หลักเกณฑ์การประเมินบทความ
รูปแบบการตีพิมพ์บทความ
คำแนะนำการเขียนต้นฉบับ
» วารสารวิชาการ
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556
› รูปแบบการตีพิมพ์บทความ
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ มีนโยบายในการส่งเสริม เผยแพร่ เชื่อมโยง และกระตุ้นการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรูปแบบผลงานที่วารสารที่เผยแพร่ประกอบด้วย

1.บทความพิเศษ เป็นบทความที่กองบรรณาธิการหรือบรรณาธิการได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัยหรือข้อเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ เป็นบทความที่เปิดรับจากอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิถีสังคมมนุษย์ ทั้งนี้บทความดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ( Peer Review)จากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ย่างน้อย 2 ท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับศาสตร์ของบทความที่นำเสนอ เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนำไปอ้างอิงได้ โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอบทความตามรูปแบบที่วารสารกำหนด

3.บทวิจารณ์หนังสือ เป็นบทความที่เปิดรับจากอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งบทวิจารณ์หนังสือที่ออกเผยแพร่ในปีนั้น ๆ เพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิถีสังคมมนุษย์ บทวิจารณ์ดังกล่าวเป็นทัศนะของผู้วิจารณ์โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ ข้อมูลบรรณานุกรมของหนังสือ สาระสังเขปของหนังสือและบทวิจารณ์หนังสือ บทวิจารณ์หนังสือดังกล่าวจะถูกคัดเลือกโดยบรรณาธิการวารสาร

4.ปกิณกะ เป็นบทความ ข้อเขียน บทสารคดีทางทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เปิดรับจากอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจมีขนาดไม่เกิน 5 หน้า ข้อเขียนดังกล่าวจะถูกคัดเลือกโดยบรรณาธิการวารสาร