www.journal.edu.ksu.ac.th   |   สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

» แนะนำวารสาร
กองบรรณาธิการ
เกี่ยวกับวารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
ติดต่อสอบถาม
» ข้อมูลสำหรับผู้เขียน
หลักเกณฑ์การประเมินบทความ
รูปแบบการตีพิมพ์บทความ
คำแนะนำการเขียนต้นฉบับ
» วารสารวิชาการ
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556
› เกี่ยวกับวารสารวิชาการ วิถีสังคมมนุษย์
วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์

เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2556 โดยการริเริ่มของ ดร.โสภี  อุ่นทะยา(คณบดี)
โดยมี อาจารย์ปารมี ลางคุลานนท์ และอาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์เป็นบรรณาธิการ
เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ
  • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

جهت ثبت شرکت در تهران و استعلام هزینه به وب سایت  مراجعه نمایید ثبت شرکت