www.journal.edu.ksu.ac.th   |   สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

» แนะนำวารสาร
» ข้อมูลสำหรับผู้เขียน
» วารสารวิชาการ
H4CK3D Mr.KasX || NSS Team
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556
› วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558
บทบรรณาธิการ
(ผู้แต่ง : กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์/ปารมี ลางคุลานนท์)
ความพิเศษ ตำนานเมืองฟ้า เมืองแถน : มายาคตินิยมและความเชื่อแห่งชาติพันธุ์
(ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อรรถ นันทจักร์)
Clothing of the Thai Women in Vietnam : The Similarities and Differences
(ผู้แต่ง : Dr. Vi Van An)
การศึกษาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของชนชาติม้งในประเทศไทย และชนชาติม้งในมณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
(贵州苗族与泰国苗族相似性比较研究)
(ผู้แต่ง : Assoc.Prof.Long Fei)
วัดมหาชัย : วัดธรรมยุติกนิกายแห่งแรกในมณฑลอุดร
(ผู้แต่ง : ธีระวัฒน์ แสนคำ)
พุทธศาสนากับเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาแนวคิดของพระครูบุญชยากร วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
(ผู้แต่ง : พระมหาพงศ์ทราทิตย์ ก้องเสียง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา)
การปฏิบัติงานตามบทบาทของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
(ผู้แต่ง : พระนพรัตน์ ยลละออ)
บทละครพูด“หัวใจนักรบ” ในบริบทสร้างสำนึกความเป็นชาติ
(ผู้แต่ง : ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์)
การเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบผ้าผะเหวดอีสาน
(ผู้แต่ง : อภิวัชญา นาเลิง)
พัฒนาการผ้าไทญ้อ บ้านแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
(ผู้แต่ง : สุกัญญา ภูผิวโคก)
การสะสมทุนทางสังคมสู่การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
(ผู้แต่ง : นิตยา ปรูกระโทก)
ประเพณีการแต่งดองของไทแดง สปป.ลาว
(ผู้แต่ง : สมพาวัน แก้วบุดตา)
ปกิณกะทางมนุษยศาสตร์ สารคดีทางวัฒนธรรม ห้อม : ภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติของชนเผ่ากระตู บ้านห้วยหนูใต้ เมืองเล่างาม แขวงสะละวัน สปป.ลาว
(ผู้แต่ง : มนันยา จามน้อยพรหม)
บทวิจารณ์หนังสือ : ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปประชาธิปไตย นโยบายสาธารณะ การมีส่วนร่วมกับประชาธิปไตยแบบร่วมไตร่ตรอง
(ผู้แต่ง : อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า)
แวดวงมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผู้แต่ง : ปารมี ลางคุลานนท์)