www.journal.edu.ksu.ac.th   |   สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

» แนะนำวารสาร
» ข้อมูลสำหรับผู้เขียน
» วารสารวิชาการ
H4CK3D Mr.KasX || NSS Team
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556
› วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558
บทบรรณาธิการ
(ผู้แต่ง : กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์/ ปารมี ลางคุลานนท์)
บทความของปราชญ์ชาวบ้านผ่านเฟสบุ๊ค
(ผู้แต่ง : ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์)
การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นลุ่มแม่นํ้าหลานซาง – ต้นกำเนิดแม่นํ้าโขง
(湄公河之源—澜沧江流域民俗文化研究)
(ผู้แต่ง : หลงเฟย)
อโรคยศาล : ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ในจังหวัดขอนแก่น
(ผู้แต่ง : สยาม กิ่งเมืองเก่า)
การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของชนเผ่าม้งในเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว
(ผู้แต่ง : พงศ์พล รงรอง)
“ ระบบจักรวาลทัศน์ดั้งเดิมกับการประกอบสร้างพื้นที่เชิง นิเวศแบบคู่ตรงข้ามในวรรณกรรมอีสานแนวมหัศจรรย์ตามความหมายของ เมืองฟ้า - เมืองลุ่ม”
(ผู้แต่ง : อธิปัตย์ วงษ์ยิ้ม)
“ พระธาตุล้านช้าง : สังเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรมของท้องถิ่นอีสาน”
(ผู้แต่ง : วัชรวร วงศ์กัณหา)
ข้อคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับซากพระเจดีย์โบราณวัดมหาชัย จังหวัดหนองบัวลำภู
(ผู้แต่ง : ธีระวัฒน์ แสนคำ)
นิทาน ตำนาน เรื่องเล่า : อัตลักษณ์ และความหมายทางวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ
(ผู้แต่ง : ชานนท์ ไชยทองดี)
การใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
(ผู้แต่ง : พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์, พัชนี สมกำลัง)
ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : กระบวนการเรียนรู้จากภูมิปัญญาอาหารสมุนไพรพื้นบ้านตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
(ผู้แต่ง : สายหยุด ภูปุย)
บทวิจารณ์หนังสือ : เบื้องหลังรูปเคารพ คติความเชื่อรูปแทนบุคคลในสยาม
(ผู้แต่ง : กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์)
สารคดีทางวัฒนธรรม : พิธีกรรมในชีวิตมนุษย์
(ผู้แต่ง : วีระ สุดสังข์)
กวีนิพนธ์ : ตรีวรรษ มนุษย์-สังคม
(ผู้แต่ง : วัชรวร วงศ์กัณหา)
แวดวงมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผู้แต่ง : ปารมี ลางคุลานนท์)