www.journal.edu.ksu.ac.th   |   สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

» แนะนำวารสาร
» ข้อมูลสำหรับผู้เขียน
» วารสารวิชาการ
H4CK3D Mr.KasX || NSS Team
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556
› วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557
แวดวงมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผู้แต่ง : ปารมี ลางคุลานนท์)
ราตรี โรตีที่วังเวียงแดนสวรรค์ของเมืองลาว
(ผู้แต่ง : สุมาลี โพธิ์พยัคฆ์)
"สมมติเทวราช" สถาปนาคนธรรมดาสู่เทวดาที่มีลมหายใจใน "พระราชวัง 3 แคว้น"
(ผู้แต่ง : ภูวดล ศรีธเรศ)
"ซิ่นทิวมุกจกดาว" ผ้าเจ้านายเมืองอุบลฯ : มรดกสิ่งทอในภูมิภาคอาเซียน
("Sin Tew-Mook-Chok-Dao" of Ubon City Court : Textile Heritage in ASEAN)
(ผู้แต่ง : สิทธิชัย สมานชาติ)
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชนเผ่าอิ้วเมี่ยน บ้านห้วยน้ำเย็น เมืองวังเวียง สปป.ลาว
(Cultural Landscape of the Iu-Mien tribe, Huay Naam Yen village, Vang Vieng, Laos PDR.)
(ผู้แต่ง : มนันยา จามน้อยพรหม)
วิจัยไทบ้านสู่การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการเรียนการสอน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(Tai Baan research into the integration of knowledge for teaching. Course methodology for community development. Undergraduate Department of Community Development Faculty of Humanities and Social Sciences Sakon nakhon Rajabhat University.)
(ผู้แต่ง : อุทุมพร หลอดโค)
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
(Journal of The Way Human Society )
(ผู้แต่ง : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)