www.journal.edu.ksu.ac.th   |   สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

» แนะนำวารสาร
» ข้อมูลสำหรับผู้เขียน
» วารสารวิชาการ
H4CK3D Mr.KasX || NSS Team
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556
› วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
บทวิจารณ์หนังสือ : หนังสือประเพณีมีเมียกะเหรี่ยง ; ชีวิตของสาวดอยกับพิธีเสียสาวที่แปลกและพิสดาร
(Book Review)
(ผู้แต่ง : ปารมี ลางคุลานนท์)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
(Factor Influencing Organizational Commitment of the National Research Council of Thailand)
(ผู้แต่ง : อาวีศรี ยกย่อง และ ไกรชิต สุตะเมือง)
กระบวนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา หมู่บ้านรงระ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
(Procedure Operation of Strengthening Community Development throughout Self Sufficiency Economy : Case Study of Rong Ra Village, Tambon Toom, Prang Kou District, Sisaket province)
(ผู้แต่ง : เอมอร แสนภูวา)
เส้นทางระเบียบเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) : การพัฒนาที่ไม่สม่ำเสมอผ่านทัศนะของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(The East-West Economic Corridor in Thailand : uneven development through perceived values from different stakeholders)
(ผู้แต่ง : วณิชชา จิตธรรมมา)
ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยเชื้อสายเวียดนามกับแรงงานเวียดนามในอีสาน
(The Relationship between the Vietnamese Thais and Vietnamese Migrant Workers in the Northeast of Thailand)
(ผู้แต่ง : วัชรี ศรีคำ)
อาหารพม่า : วัฒนธรรมการกิจของแรงงานข้ามชาติพม่าในบริบทจังหวัดขอนแก่น
(Burmese Food : The eating Culture of Migrant Workers form Myanmar in Khon Kaen)
(ผู้แต่ง : วิลาสินี โสภาพล)
การนิยามความหมายใหม่ของความเชื่อเรื่องนาค : ศึกษากระบวนทัศน์ท้องถิ่นเชิงเปรียบเทียบของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว-อีสานในจังหวัดนครพนมและแขวงคำม่วน(สปป.ลาว)
(Re-conceptualizing the belief of Naga : A Comparative Study on the Local Worldviews among the Lao-isan ethnic Group in Nakhon-Phanom and the Laotians in Khammuane of Lao PDR)
(ผู้แต่ง : ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา)
เทวาลัยศิวะมหาเทพ ขอนแก่น : ภาชนะใบใหญ่ที่รองรับสิ่งของนานาชนิดไว้ในที่เดียวกัน
(Shrine of Lord Shiva. a Big Container that Combines Various of Things in One Place)
(ผู้แต่ง : กิตติสันต์ ศรีรักษา)
ภูมิปัญญาของเสวียนที่เก็บข้าวเปลือกในจังหวัดนครราชสีมา
(The Local Wisdom of The Pot Rest in Nakhonratchasima Province.)
(ผู้แต่ง : สุคนธรจ นาดี)
ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในจิตรกรรมร่วมสมัยลาวภายใต้บริบทยุคจินตนาการใหม่
(The research of the Reflection on Society and Culture in Lao Contemporary Painting under the Context of New Economic Mechanism Period.)
(ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล)
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
(Journal of The Way Human Society)
(ผู้แต่ง : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)