www.journal.edu.ksu.ac.th   |   สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

» แนะนำวารสาร
» ข้อมูลสำหรับผู้เขียน
» วารสารวิชาการ
H4CK3D Mr.KasX || NSS Team
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556
› วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
บทบรรณาธิการ
(Editor)
(ผู้แต่ง : กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์/Kittanut Yanpisit)
“การพัฒนาการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
(Living Development of Famers Based on the Philosophy of Sufficient Economy In Suwannaphum District, Roiet Province)
(ผู้แต่ง : ดาวเรือง พัฒนวิบูลย์, ณรงค์ฤทธิ์ โสภา,รังสรรค์ สิงหเลิศ)
ศึกษารูปแบบการประพันธ์เพลงลูกทุ่งหมอลำเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
(A Study of Lookthung Mor Lam Composition for Value Added Creation)
(ผู้แต่ง : จินดา แก่นสมบัติ)
“หลี่” ภูมิปัญญาแห่งหลี่ผี
(“Lee” The Wisdom of Lee Pee)
(ผู้แต่ง : กังสดาล จงคา)
การประยุกต์ภูมิปัญญาการย้อมผ้าไหม ด้วยผลมะเกลือเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ
(The Application of Tradition Dyeing Silk with Diospyros mollis Griff Creatively, Sisaket Province)
(ผู้แต่ง : กัลยวรรธน์ สาลีวรรณ,พนัส โพธิบัติ)
การทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทบ้านโพนม่วงเมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(The weaving of Phu Tai ethnic groups in Ban Phon Mouang, Sepon, Savannakhet, Lao PDR)
(ผู้แต่ง : คนัมพร เปศรี)
การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
(The Development of Student’s Critical Thinking Skills Indicators in Schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2)
(ผู้แต่ง : พิสมร ผงศรีอัก, พรเทพ เสถียรนพเก้า, อภิสิทธิ์ สมศรีสุข)
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
(Linear Structural Relationship Model of Creative Leadership Affecting School Effectiveness of Secondary Educational Service Area Office 23)
(ผู้แต่ง : สุทธิชัย นาคะอินทร์, วาโร เพ็งสวัสดิ์,วันเพ็ญ นันทะศรี)
พัฒนาการเครื่องประดับอีสาน
(Development of Isan Jewelry)
(ผู้แต่ง : เยาวลักษณ์ เชื้อทอง)
การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
(Public Participation in Water Sources in Wapipathum Municipality Area, Wapipathum district, Maha Sarakham Province)
(ผู้แต่ง : ผุสดี กิจบุญ)
ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(Factors Motivating Parents’ Decision-Making to Enroll their Children in Kanchanapisekwitthayalai Kalasin School)
(ผู้แต่ง : ขนิษฐา ชัยศีลา, ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน, สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา.)