www.journal.edu.ksu.ac.th   |   สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

» แนะนำวารสาร
» ข้อมูลสำหรับผู้เขียน
» วารสารวิชาการ
H4CK3D Mr.KasX || NSS Team
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556
› วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
บทบรรณาธิการ
(Editor)
(ผู้แต่ง : กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์,Kittanut Yanpisit)
เรื่องเล่า : ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในชุมชน เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
(Narratives : Biodiversity and Culture in Kalasin Municipal Communities)
(ผู้แต่ง : โสภี อุ่นทะยา,Sopee Untaya)
พระพุทธรูปปูนปั้นโบราณในลุ่มแม่น้ำหมัน จังหวัดเลย
(The Old Stucco Buddha Images in Mun Basin Area at Loei Province)
(ผู้แต่ง : ธีระวัฒน์ แสนคำ,Teerawatt Sankom)
ภาวะอารมณ์แห่งมนุษย์
(The Emotional State of Man)
(ผู้แต่ง : ยุทธนา ไพกะเพศ , Yuttana Paigapat)
การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำแนวเรื่อง ความงามในวิถีชีวิตแบบพอเพียงของชนบทอีสาน
(Research on Watercolor Painting on “The Beauty of the ‘Sufficiency’ Lifestyle in the Rural Northeast”)
(ผู้แต่ง : ประภาพร ศุภตรัยวรพงศ์, Prapaporn Supatraiworapong)
ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมในองค์กรกับความพึงพอใจ ในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(Relationships between Organizational Justice and Job Satisfaction of Krung Thai Bank Employees in the Northeast of Thailand)
(ผู้แต่ง : ทรงพล ชื่นนิรันดร์ ์,Songpon Shuen-nirun/ วราพร เปรมพาณิชย์นุกู ล,Varaporn Prempanichnukul/ ชุติมา เรืองอุตมานันท์ ์, Chutima Ruanguttamanun)
รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้พิการทางสติปัญญา และทางออทิสติกในจังหวัดขอนแก่น
(Social Welfare Management Model for Intellectual Disability and Autism Persons in Khon Kaen Province)
(ผู้แต่ง : อธิวรรธน์ รัตนประยู ร, Atiwat Rattanaprayoon/ ลำปาง แม่นมาตย์ ์ Lampang Manmart)
ความต้องการการสนับสนุนในการทำวิจัยของบุคลากร ทางการแพทย์อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
(Needs of Healthcare Providers in Kut Rung District, Mahasarakham Province towards Support to Research)
(ผู้แต่ง : ชัยธัช จันทร์สมุด,Chaitach Jansamood/ ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม, Thanoosin Sukserm/ คมกริช อ่อนประสงค์, Komgrich Onprasonk/ ภาคภูมิ อินทร์ม่วง,Pakpoom Inmuong)
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาดสมัยใหม่ กับผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ OTOP ในประเทศไทย
(Relationship between Modern Marketing Creativity and Performance of OTOP Businesses in Thailand)
(ผู้แต่ง : ศุภลักษณ์ หล้าเพชร อรุณงาม,Supalak Laphet Arunngam/ ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา,Supapong Pinveha/ พลาญ จันทรจตุรภัทร, Palan Jantarajaturapath)
การผลิตซ้ำและการสร้างใหม่ในประเพณีบุญข้าวจี่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
(Reproduction and Regeneration in Boon Khao Jee trandition, Pho Chai District, Roi Et Province)
(ผู้แต่ง : ชาญยุทธ สอนจันทร์,Chanyuth Sonjan)
ชีวิตของคนไร้รัฐ: ศึกษากรณีหมู่บ้านบะไห ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
(Life of The Stateless : A Case Study of Bahai Village, Huai Yang Sub-district, Khong Chiam District, Ubon Ratchathni Province)
(ผู้แต่ง : จินดาหรา วิเท่ห์ ์, Chindara Withe / ศิวัช ศรีโภคางกุล Siwach Sripokangkul)
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเพณีพิธีกรรม เกี่ยวกับองค์ปู่ศรีสุทโธนาคแห่งป่าคำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
( Structural Changes of Traditions Rituals Regarding King Naga Suttho at Kham Chanod Forest in Ban Dung District of Udon Thani Province.)
(ผู้แต่ง : สุภีร์ สมอนาม, Supee Samorna)
การประยุกต์ใช้จริยศาสตร์ประโยชน์นิยม เพื่อปฏิรูปสังคมอินเดียของราชาราม โมหัน รอย
(Raja Ram Mohan Roy’s Application of Utilitarianism to Indian Social Reform)
(ผู้แต่ง : ปัญญา เสนาเวียง,Panya Senawiang)
การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางสมองขั้นพื้นฐาน ตามทฤษฎีสมรรถภาพทางสมองของเทอร์สโตน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(The Development of a Test for Measuring Primary Mental Abilities Based on Thurstone’s Primary Mental Abilities for Prathom Sueksa Five Students in Schools Under the Jurisdiction of Bangkok Metropolitan Administration)
(ผู้แต่ง : ปริญา วงศ์เล็ก, Pariya Wonglek /ทวิกา ตั้งประภา, Taviga Tungprapa/ กมลทิพย์ ศรีหาเศษ, Kamontip Srihaset)
การพัฒนารูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิผล ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนครเขต 3
(A Development of an Effective Student Care and Support System Model in School Under Sakon Nakhon Primary Education Service Area Office 3)
(ผู้แต่ง : เนตรนภา คำหนองหว้า, Netnapa Khamnongwa /วัลนิกา ฉลากบาง, Wannika Chalakbang /ปราณทัตต์ แสนวิเศษ, Pannathad Saenwiset)
การพัฒนาตัวบ่งชี้การทำงานเป็นทีมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
(The Development of Teachers’ Teamwork Indicators in Schools under The Office of Buengkan Primary Educational Service Area)
(ผู้แต่ง : อมรรัตน์ สิงห์โต, Amornrat Singto / อภิสิทธิ์ สมศรีสุข, Apisit Somsrisuk /วาโร เพ็งสวัสดิ์, Waro Phengsawat)