www.journal.edu.ksu.ac.th   |   สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

» แนะนำวารสาร
» ข้อมูลสำหรับผู้เขียน
» วารสารวิชาการ
H4CK3D Mr.KasX || NSS Team
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556
› วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
บทบรรณาธิการ
(Editor)
(ผู้แต่ง : กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์/Kittanut Yanpisit)
วาทกรรมศีลธรรมในตำนานชาวบังบดของชาว จังหวัดกาฬสินธุ์
(The Moral Discourses in the Myth of Bungbode in the Kalasin)
(ผู้แต่ง : ดร.ณัฐกฤตา นามมนตรี /Dr.Nutkritta Nammontree)
เสียวสวาด : การสืบค้นด้านรูปคำและความหมาย
(“Siao Savat” : An Analysis of Its Wording and Meanings)
(ผู้แต่ง : ดร.บุญชูภูศรี/Dr.Boonchoo Poosri)
ศิลปะการด้นกลอนลำของหมอลำบุญมา การะกุล
(Arts of Lam Improvisation of Molam Bunma Karakul)
(ผู้แต่ง : กันต์สกุลโพน/Kan Sakulphone, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์/Asst.Prof.Dr.Jarernchai Chonpairot)
สถานภาพฮูปแต้มอีสานศึกษาในช่วง พ.ศ.2554- 2559
(A Status of Isan Murals in the 2011-2016)
(ผู้แต่ง : กิตติ์ธนัตถ์ญาณพิสิษฐ์/ Kittanut Yanpisit)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากมูลช้าง จังหวัด สุรินทร์
(The Development of design product from elephant dung Surin Province)
(ผู้แต่ง : ภทพร ศรีโกตะเพชร/Patapon Srikotaphet,ดร.เมตตา สิรีสุข /Dr.Mateta Sirisuk ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุรารมย์จันทมาลา /Assist.Prof.Dr.Urarom Jantamala)
การศึกษาเอกลักษณ์เครื่องประดับไทย 4 ภาค เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับเงินที่ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้เครื่อง ประดับร่วมสมัย
(A Study of Thai Jewelry Uniqueness to Apply for Silver Jewelry Design Conforming to Contemporary User’s Need)
(ผู้แต่ง : มัณฑนา ทองสุพล /Mantana Tongsupon, กนกเนตร พินิจด่านกลาง/Kanoknet Pinitdankang)
กระบวนการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างความ สัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่ผ่านภูมิปัญญา ท้องถิ่น : กรณีศึกษา ชุมชนหมู่บ้านหนองนาสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
(Creative space building process for relationships building between youth and adult by local wisdom: case study Ban Nong Na Sang community Mueng Roi Et)
(ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพูไชยอาลาแสงรุ่งเรืองโรจน์ /Assist.Prof.Phuangchomphu Chaiala Sangrungruengroj)
การศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
(The Study of the Managerial Development of Community Enterprise in Kalasin Province)
(ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ปนัดดา โพธินาม/Assist.Prof.Dr.Panatda Phothinam)
วัฒนธรรมการบริจาคโลหิต แนวทางการบูรณาการหลักธรรมในการบริจาคโลหิต เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา
(Blood Donation Culture: Guidelines for the Integration of Dhamma Principles for the Public Health Promotion, Nakhon Ratchasima Province)
(ผู้แต่ง : มุกดา วตะกูลสิน/Mukda Watakulsin , ดร.ณัฐพงศ์พุดหล้า / Dr.Nuttaphong Phudla ,ดร.บุญสม ยอดมาลี / Dr.Boonsom Yardmali)
การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษ ที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
(Development of Life and Career Skills Indicaors in the 21st Century of Jonior High School Students Under the Secondary Educational Service area Office 22)
(ผู้แต่ง : อริยาพร โทรัตน์Ariyapon Thorat,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง/ Assist.Prof.Dr.Wannika Chalakbang, ดร.นิภาพร แสนเมือง/Dr.Nipaporn Sanmuang)
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่ใช้ชุดการฝึกกีตาร์เบื้องต้น ตามแนวคิดของซูซูกิในโรงเรียนดนตรีวรรณกานต์ จังหวัดขอนแก่น
(A Study on the learning outcomes of student using the beginner training sets from Suzuki method in Wannakan Musical School in Khon Kaen province)
(ผู้แต่ง : ภูมรินทร์ ฝาชัยภูมิ /Phummarin Phachaiyaphum, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การินทร์ /Assist.Prof.Dr.Khomkrich Karin)
ด่านประเพณี : ความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ ของชุมชนญ้อสองฝั่งโขง
(Cultural Barrier : Social and Economic Relationships of Nyo Communities along the Mekong River)
(ผู้แต่ง : ดร.อธิราชย์ นันขันตี/Dr.Athirach Nankhantee)
บมวิจารณ์หนังสือ : พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) สถานการณ์พระพุทธศาสนากระแสไสยศาสตร์
(ผู้แต่ง : เสฏฐวุฒิ อินทะจักร)