www.journal.edu.ksu.ac.th   |   สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

» แนะนำวารสาร
» ข้อมูลสำหรับผู้เขียน
» วารสารวิชาการ
H4CK3D Mr.KasX || NSS Team
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556
› วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559
บทบรรณาธิการ
(ผู้แต่ง : กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์/Kittanut Yanpisit)
ชุมชนโบราณในลุ่มแม่น้ำท่าจีน
(The ancient community sites in Tha Chin river basin)
(ผู้แต่ง : กำพล จำปาพันธ์/ Kampol Champapan)
วัดท่าพระเจริญพรต : หลักฐานพุทธศิลป์สมัยอยุธยาตอน ปลายในจังหวัดนครสวรรค์
(Thaphra Charoenphrot Temple : Buddhist Art Evidence in the Late Ayutthaya Period in NakhonSawan Province)
(ผู้แต่ง : ธีระวัฒน์ แสนคำ Teerawatt sankom)
หุ่นละครเล็กกับการถ่ายทอด
(Method and Technique of Thai’s Puppet Performance Arts)
(ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์คำรณ สุนทรานนท์/ Assoc.Prof. Kamron Suntharanont)
วาทกรรมกลอนลำของศิลปินแห่งชาติในด้านคุณธรรมจริยธรรม
(The discourses of northeastern-style song poem of the national artists in term of the virtue and morality)
(ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทยวัฒน์ พันธะศรี/ Asst.Prof.Dr. Pittayawat Pantasri,อัฐพล อินต๊ะเสนา/ Autthapon Intasena)
การสร้างศิลปกรรมรูปครุฑ จากอดีตสมัยสืบสานสู่ ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชีย
(The Creation of Garuda Art, from the past to Present in Asian Region)
(ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ Assoc.Prof.Dr. Suwat Saenkattiyarat)
งานพุทธศิลป์ฮูปแก้วสี เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง
(Murul Painting Glass Buddhist Art World Heritage Luang Prabang)
(ผู้แต่ง : ดร. สิปป์ สุขสำราญ/ Dr. Sippa Suksamran)
ประติมากรรมนูนสูงภาพพุทธประวัติ
(The creative high relief sculpture from the Lord Buddha’s biography)
(ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยพจน์ หวลมานพ/Asst.Prof.Dr. Chaipoth Hualmanop)
การศึกษาการใช้แผ่นโลหะทดแทนในการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะกัดกรด
(A Study of Metal Sheet Substitutes for Etching Pletes)
(ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาคม เสงี่ยมวิบูล/Asst.Prof. Arkom Sangiamvibool)
แนวคิดการออกแบบลวดลาย 12 นักษัตรบนผลิตภัณฑ์เครื่องถม
(The Idea of 12-Zodiac Pattern Design on Nielloware Product)
(ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งนภา สุวรรณศรี /Asst.Prof.Dr. Rungnapha Suwannasri)
การจัดการเรียนรู้รายวิชา 419317 สุนทรียศาสตร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(Learning Management 419317 Aesthetics According to Thai Qualifications Framework for Higher Education)
(ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา/ Asst.Prof.Dr. Homhuan Buarabha)
พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
(Information Behavior of Undergraduate Students at Phetchabun Rajabhat University)
(ผู้แต่ง : นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี/ Nonglak Yuttasinsewee, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ สุทธิสารากร /Asst.Prof. Suree Sutthisarakorn)
แนวคิดในสารคดีท่องเที่ยวเรื่อง “ความฝันที่มั่นสุดท้าย” ของ นิ้วกลม
(The concept in Travelogues of Niw Klom “Khwam fan thi man sud thay)
(ผู้แต่ง : ศิรดา ทองกลัด/ Sirada Thongklad,รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ /Assoc.Prof.Dr. Patcharin Anunsiriwat)
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาบ้านชีทวน
(Historical Tourism Management : a Case Study of Ban Cheethuan)
(ผู้แต่ง : ดุษฎี ช่วยสุข/ Dudsadee Chuaysook)
การบริหารจัดการโฮมสเตย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนผู้ไทยบ้านโพน
(Home Stay Management Based on The Sufficiency Economy Concept A Case Study of Phutai Bann Pone Community Kammuang District Kalasin Province.)
(ผู้แต่ง : กานต์ชนก ดาบสมเด็จ/ Kanchanok Dabsomdet)
กลยุทธ์การดำรงชีพที่ชาวนาในพื้นที่ดอนนำมาใช้เพื่อความอยู่รอด : กรณีศึกษาตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
(Livelihoods Strategies of Farmers in upland rice farm used for survivala case study of Pho Tale Sub-district, khai bang rachan district, Sing Buriprovince)
(ผู้แต่ง : ปฏิญญา พงษ์ราศี และคณะ/ Patinya Pongrasri)
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเส้นไหมกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโคก
(The analysis of cost and returns of the silks production of sericulturists at Khoke village, Noen Yang sub-district, KhamMuang District, Kalasin province.)
(ผู้แต่ง : จตุพร พินิจนึก /Jatuporn Pinitnuk, ดร.นภาพร วงศ์วิชิต/ Dr.Napaporn Wongwichi)
ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
(Opinions of the Village Committee Members on the Operation of Wangsang Sub-district Administrative Organization, Kaedam District, MahaSarakham Province)
(ผู้แต่ง : วิชัย บุญหลักคำ/ Wichai Boonlakkham)
การสังเกตเบื้องต้นในประสบการณ์การปฏิบัติการ ‘การเปิดเผยตัวตน’ ของนักศึกษาไทยกลุ่มเควียร์
(The primary observation in constituting of gender through the ‘coming out’ practice in Thai queer students)
(ผู้แต่ง : พรรณภา ชินทรเดชา/Panapa Chintaradeja)
บทวิจารณ์หนังสือ Book Review “โจน: อิสรภาพจากความเคยชินและความกลัว” Taking the leap Freeing Ourselves from Old Habits and Fears
(ผู้แต่ง : กิจชัย วงศ์ราช)
สารคดีทางวัฒนธรรม : หลักสูตรท้องถิ่นกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
(ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด ภูปุย)
สารคดีทางวัฒนธรรม : “ส้าง” วัดเลียบ เมืองอุบลราชธานี: ภูมิปัญญาน้ำกินน้ำใช้
(ผู้แต่ง : ปกรณ์ ปุกหุต)
แวดวงมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ผู้แต่ง : นิลวรรณ สายสมบัติ)