www.journal.edu.ksu.ac.th   |   สำหรับเจ้าหน้าที่ 
 

» แนะนำวารสาร
» ข้อมูลสำหรับผู้เขียน
» วารสารวิชาการ
H4CK3D Mr.KasX || NSS Team
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2557
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556
วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2556
› วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559
บทบรรณาธิการ
(ผู้แต่ง : กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ * Kittanut Yanpisit)
พระบรมธาตุนครชุมกับความเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ แห่งจังหวัดกำแพงเพชร
(Phraborommathat Nakhonchum Pagoda with The Sanctuary of Kamphaeng Phet Province)
(ผู้แต่ง : ธีระวัฒน์ แสนคำ* Teerawatt Sankom)
ชุมชนโบราณในลุ่มแม่นํ้าแม่กลอง
(The Ancient Community Sites in Mae Klong River Basin)
(ผู้แต่ง : กำพล จำปาพันธ์* Kampol Champapan)
ศิลปกรรมรูปงูในยุคก่อนประวัติศาสตร์ลาว
(A Constellation of Prehistoric Art in Laos)
(ผู้แต่ง : ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา* Dr.Kittisan Sriruksa)
ผ้าผะเหวดอีสาน: โครงสร้างของนิทาน, อนุภาคตัวละคร และภาพสะท้อนวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น
(Esan Pha-Wet cloth : Tale Structure, Character’ Motif, Local Culture Refl ection Paths)
(ผู้แต่ง : ชาญยุทธ สอนจันทร์* Chanyut Sonjan)
การออกแบบและพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิก เพื่อนำเสนอตำนานเมืองศรีสะเกษ
(The Design and Development of Motion Infographics for Presenting the Legend of Sisaket)
(ผู้แต่ง : ดร.กิจติพงษ์ ประชาชิต* Dr.Kittipong Pracha)
ถอดรหัสความเป็นอีสานผ่านสัญญะในเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
(Decoding of Isan Identity through sign Centrar Plaza in Khon Kaen)
(ผู้แต่ง : อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ* Anantasak Ponkaewkes)
เพลงลูกทุ่งหมอลำ : จากเพลงพื้นบ้านอีสานแพร่กระจายเข้าสู่เมืองกรุง
(LukThung-Molam : Northeastern Folk Songs Spreading into Capital Society)
(ผู้แต่ง : จินดา แก่นสมบัติ* Chinda Kaensombat)
วาทกรรมความรักชาติผ่านบทเพลง ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
(Discourse Analysis Inside a Song Composed by National Council for Peace and Order (NCPO) towards Thai Nationalism)
(ผู้แต่ง : สันติ ทิพนา* Santi Thippana)
การจดทะเบียนความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันของชายหญิง โดยมิได้จดทะเบียนสมรส
(The Registration in the Relationship of the Conjugal Union without Registering the Marriage Certifi cates)
(ผู้แต่ง : ณญา ศิริชาติ* Naya Sirichat)
กระบวนทัศน์ธรรมาภิบาล : กรอบแนวคิดทางการบริหารการปกครอง
(The Governance Paradigm : Conceptual Framework of Government Administration)
(ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ* Assoc. Prof. Dr. Sanya Kenaphoom)
มุมมองของพระภิกษุ นักท่องเที่ยว ชุมชนที่มีต่อการท่องเที่ยว วัดหนองแวงพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น
(Viewpoint of Buddhist Monks, Tourists and Community Towards a Tour of Nong Waeng temple, Khon Kaen Province)
(ผู้แต่ง : ดร.กรรณิกา คำดี* Dr.Khanika Kamde)
บทวิจารณ์หนังสือ :“พุทธศิลปลาว” ของ สงวน รอดบุญ
(ผู้แต่ง : กำพล จำปาพันธ์* Kampol Champapa)
สารคดีทางวัฒนธรรม พื้นที่ เขตแดน และพรมแดน : ก้าวข้าม หรือ มองข้าม
(ผู้แต่ง : อิษฏ์ ปักกันต์ธร* Idh Pukkanthorn)
สรุปข่าวเด่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(็Huso News)
(ผู้แต่ง : นิลวรรณ สายสมบัติ* Nillawan Saisombat)